VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

FOREXOVÝ SLOVNÍČEK

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW

A

Výpis z účtů

Výpis z účtu USG dává přehled o klientově debetní a kreditní aktivitě za klientem specifikované období.

Okno stavu účtu

V okně stavu účtu se zobrazuje monitor USG marží. Ten uvádí zůstatek na účtu a nerealizovaný zisk a ztrátu z otevřených pozic. Rovněž obsahuje číselné a grafické znázornění hladin USG marží určitého klienta při stávajících otevřených pozicích.

Hodnota účtu

Účetní hodnota zákaznického účtu při určité částce uložených peněz a případných změnách v důsledku zisku a ztráty ze stávajících a výprodejových pozic. Tato hodnota zahrnuje i kredity a debety z mezidenních převodů, provize, poplatky za převod, příp jiné bankou účtované poplatky.

Úhrnná poptávka

Celková poptávka po zboží a službách v ekonomice. Patří sem poptávka privátního a veřejného sektoru po zboží a službách v lokálním jakož i mezinárodním měřítku.

Úhrnné riziko

Míra vystavení jediného zákazníka pohybu souvisejícímu s trhem.

Úhrnná nabídka

Celková nabídka zboží a služeb z domácích zdrojů (včetně importů) v hospodářské sféře, jež je k dispozici pro uspokojení úhrnné poptávky.

Dohoda

Dohoda se zákazníkem USG. Před otevřením účtu u USG si musí všichni klienti přečíst a podepsat dohodu se zákazníkem USG.

Žádost

Softwarový program USG.

Ocenění

Popisuje nárůst či posílení měny odezvou na reakci trhu.

Arbitráž

Současný nákup a prodej stejných nebo ekvivalentních finančních instrumentů za účelem zisku z měnových či cenových rozdílů.

Alokace aktiv

Rozdělení fondů mezi různé investiční alternativy z účelem pokusu dosáhnout diverzifikace nebo maximální návratnosti.

Požádat

Cena, za kterou USG či jiná protistrana nabízí měnu nebo instrument k prodeji.

Specifický instrument daný podílníkovi ke koupi či prodeji při nejlepším kursu, jehož lze dosáhnout. Tento termín je synonymem termínu 'na trhu' nebo je vyslovován zákazníkem vydávajícím 'tržní objednávku'.

Příkaz k uzavření obchodu při specifickém, příp. lepším kursu/ceně.

Autorizovaný podílník

Třetí strana, které zákazník uděluje oprávnění obchodovat nebo mít pod kontrolou jeho účet. USG nepřímo ani jinak nepotvrzuje ani neschvaluje pracovní metody autorizovaného agenta. Ohledně výše uvedeného se USG zříká odpovědnosti.

Disponibilní síla k obchodování

Při dané hodnotě zákazníkova účtu a jeho současné pozici množství inkrementální devizy vyjádřené ve specifikované měně, kterou by zákazník mohl vzít. Matematicky: Disponibilní síla k obchodování = (Účetní hodnota * Maximální fin. páka pro obchodování) Částka otevřené pozice.

[ TOP ]

B

Back Office

Rozhraní zákaznické podpory USG mající na starost, nastavování účtů, převody fondů na zákazníkův účet či z něj, řešení problémů z obchodování, dotazy zákazníků a jiné aktivity, které se přímo netýkají prodeje či nákupu měnového páru.

Bilance plateb

Systematický záznam reálných hospodářských transakcí pro určitou zemi za dané období. Země se nacházejí buď v bilanci přeplatků, nebo v bilanci platebního deficitu. Delší platební bilance v deficitu může vést k restrikcím kladeným na kapitálové převody a/nebo k poklesu hodnoty měny.

Bilance obchodu čili obchodní bilance

Obecně se jedná o hodnotu exportů sníženou o importy pro určitou zemi. Bilance obchodního deficitu nastává, když země více dováží než vyváží. Bilance obchodního přebytku nastává, když země více dováží než vyváží. Nachází-li se země delší dobu v obchodním deficitu, může měna vůči jejím obchodním partnerům poklesnout či oslabit, čímž import podraží a export z pohledu obchodních partnerů zlevní.

Bank Line

Linie kreditu, který banka poskytla zákazníkovi. Též známá jako 'linie'.

Bankovní den (či pracovní den)

Jakýkoli den, ve který jsou komerční banky otevřeny pro byznys ve finančním centru země, na jejíž měnu došlo k zaujetí pozice.

Bank of Japan či BOJ

Centrální banka Japonska.

Podkladová měna

První měna v měnovém páru. V měnovém páru EUR/USD je podkladovou měnou EUR. Při uzavření kontraktu s USG zůstane podkladová měna konstantní na kontrahované hodnotě lotu. Např. činí-li lot 100 000, pak zákazník provádějící transakci na nákup 1 lotu páru EUR/USD v kursu 0,9600, by uzavřel kontrakt na výměnu EUR 100 000 za USD 96 000.

Základní kurs

Termín převážně používaný ve Velké Británii pro kurs, který používají banky k výpočtu úrokové sazby účtované vypůjčovatelům. Vypůjčovatelé špičkové kvality uhradí pouze malou částku nad základní sazbou, kdežto věřitelé nižší kvality zaplatí daleko vyšší úrok.

Základní bod

Jedno procento z jednoho procenta. Rozdíl mezi 3,75% a 3,76%.

Medvědí trh

Delší období poklesu cen investic doprovázené všeobecně rozšířeným pesimismem.

Medvědí sevření

Změna tržních podmínek, která přiměje pesimistické investory k pokusu profitovat na klesajících cenách zpětným odkupem investice za vyšší cenu, než za kterou ji prodali.

Medvěd

Investor, který věří, že cena investičního produktu co nevidět klesne.

Základ nejlepšího úsilí

Provedení příkazu příští dostupnou cenu při respektování objemu, který je k dispozici pro nákup či prodej za cenu a v množství a objemu objednávek, která předcházejí objednávce kupujícího.

Nabídnout

Cena, za kterou USG (či jiná protistrana) nabídne ke koupi měnový pár od zákazníka.

Velké číslo

Normálně se jím rozumí první tři cifry kotace ceny devizy. POZN.: Směnný kurs EUR/USD vyjádřený jako .9630 se rozumí jako s '0' na předním místě. Tedy cena by byla 0,9630, přičemž 'velké číslo' činí 0,96.

Break či Break Out

Termín k označení náhlého či rychlého poklesu ceny instrumentu do oblasti mimo konsolidované pásmo.

Makléř

Agent, který provádí příkazy k nákupu či prodeji měn a souvisejících instrumentů buď za provizi, nebo na základě spreadu.

Makléřská provize

Provize, kterou účtuje makléř.

Býčí trh

Delší období všeobecně rostoucích cen konkrétního investičního produktu.

Býk

Investor, který věří, že konkrétní investiční produkty podraží.

Bundesbank

Centrální banka Německa.

Provozní den

Viz Pracovní den

Nákupní limit

Specifikuje nejvyšší cenu, za kterou lze uskutečnit nákup podkladové z měnového páru. Limitní cena uvedená v příslušném příkazu k nákupu by měla ležet POD aktuální cenou poptávky po podílovém obchodu.

Buy Stop

Buy stop je stop příkaz, který se klade NAD aktuální poptávkovou cenu pro obchodování, ale k jeho aktivaci dojde, až se poptávková cena trhu dostane na/nad stop cenu. Jakmile dojde k jeho spuštění, stane se buy stop příkaz tržním příkazem k nákupu za aktuální tržní cenu.

[ TOP ]

C

Cable

Termín používaný na devizovém trhu k označení kursu US dolar/britská libra.

Carry

Úroková cena finančních cenných papírů či jiných finančních instrumentů.

Cash Delivery

Vyrovnání za tentýž den.

Hotovost

Standardně se jedná o směnnou transakci kontrahovanou na vyrovnání v den uzavření obchodu.

Hotovost z vkladu

Hotovost z vkladu se rovná množství fondů uložených na účtu zvýšené či snížené o realizovanou uzavřenou P/L pozici a další debetní či kreditní položky, jakými jsou mezidenní převody a případné provize.

Centrální banka

Banka, která nese odpovědnost za regulaci peněžní politiky země či regionu. Federal Reserve je centrální bankou pro USA, European Central Bank je centrální bankou pro Evropu, Bank of England je centrální bankou pro Spojené království a Bank of Japan je centrální bankou pro Japonsko.

Zásahy centrální banky

Zákon, na jehož základě centrální banka, příp. centrální banky vstupují na spotový devizový trh a pokoušejí se ovlivnit síly nabídky a poptávky přímým nákupem (nebo prodejem) deviz.

CFTC

Commodity Futures Trading Commission čili federální regulační agentura USA pro futures obchodované na komoditních trzích, včetně finančních futures.

Analytik grafů

Jednotlivec, který studuje grafy a diagramy historických dat a pokouší se v nich nalézt trendy, které pomohou předpovědět nasměrování a velikost konkrétního investičního produktu.

Klient či zákazník

Držitel USG účtu. Klientem může být jednotlivec, správce peněz, právnická osoba, trust účet, spoluvlastník nebo jakýkoli právní subjekt mající podíl na hodnotě účtu.

Uzavřená pozice

Transakce, která je co do směru a velikosti opačná vzhledem ke stávající pozici a která má vliv na realizaci zisku či ztráty.

CME

Chicago Mercantile Exchange

Provize

Poplatek, který makléř může účtovat klientům za podílnické obchodování jeho jménem.

Potvrzení

Elektronické či tištěné oznámení, které uvádí veškeré relevantní podrobnosti transakce.

Index spotřebitelských cen

Měsíční měřítko změny cen definovaného košíku spotřebitelského zboží včetně potravin, ošacení a dopravy. Země se od sebe liší svým přístupem k nájemnému a hypotékám.

Kontrakt

Přespultová (OTC) dohoda na nákup nebo prodej specifikovaného množství konkrétní měny výměnou za specifikované množství jiné měny k vypořádání ve specifikovaný hodnotový den (standardně spotový den). Kontrahovaná množství se určí podle devizového kursu, na kterém se příslušné dvě strany smluvně dohodnou.

Převodní sazba

Sazba pro specifický měnový pár, která se používá pro převod (či sweep) nedolarových zisků/ztrát na dolary na konci obchodovacího dne.

Spoluvlastník

Osoba, která má také podíl na USG účtu. Po spoluvlastnících se požaduje, aby si přečetli, vyplnili a podepsali žádosti o účet a odpovídající dokumenty, mj. včetně Risk Disclosure dokumentu a W-8/W-9 formulářů USG.

Korespondenční banka

Zástupce zahraniční banky, který pravidelně provádí služby za banku, která nemá v příslušné zemi žádnou pobočku, tedy např. usnadňuje převody fondů.

Protiměna

Druhá měna v měnovém páru. V měnovém páru EUR/USD je protiměnou USD.

Protistrana

Druhý subjekt či strana, se kterou se uzavírá směnný obchod.

Riziko země

Riziko pojící se k transparentnosti působící vzhledem k jeho spojování s konkrétní zemí. Patří sem posuzování ekonomicko-politických a geografických faktorů konkrétní země.

Pokrytí

Akt provedení transakce mající za následek uzavření pozice.

Kreditní riziko

Riziko nesplacení dluhu dlužníkem; specifičtěji riziko, že protistrana nemá měnu, kterou slíbila dodat.

Kontrakt pro křížovou měnu

Spot kontrakt na nákup či prodej jedné cizí měny výměnou za jinou specifikovanou měnu. V případě směňovaných měn se nejedná o US dolar.

Měna

Zahraniční měna nebo US dolar.

Měnový pár

Příslušné dvě měny jako předmět devizové transakce. Jako příklad měnového páru uveďme EUR/USD.

Žádost o zákaznický účet

Žádost USG, kterou všichni klienti a zákazníci musí vyplnit a předložit k přijetí USG ještě před tím, než může být provedena jakákoli transakce.

[ TOP ]

D

Každodenní Cut-off (čili uzavření pracovního dne)

Jediný časový okamžik, který znamená konec příslušného pracovního dne. Obchodní den jakéhokoli kontraktu uzavřeného po denní uzávěrce nutno považovat za vyřízený příštího pracovního dne. Denní cut-off nastane v čase, který v jakýkoli pracovní den vybere výhradně USG, která jej dle svého uvážení může změnit.

Denní příkaz

Příkaz, který se automaticky zruší, pokud nedojde k jeho provedení ve specifikovaný den.

Denní obchodník

Spekulant, který zaujímá pozice v oblasti investičních produktů, které jsou pak likvidovány před uzavřením téhož obchodního dne.

Diář obchodů

Seznam všech obchodů vyřízených ve specifikovaném časovém období, obvykle za obchodní den.

Datum obchodu

Datum sjednání transakce.

Tiket obchodů

Primární metoda zaznamenávání základních informací souvisejících s transakcí.

Podílník

Jednotlivec či firma jednající při nákupu/prodeji deviz spíše jako zmocnitel než agent. Podílníci obchodují na svůj vlastní účet a své vlastní riziko.

Podílnický panel

Obecně řečeno: skupina podílníků pracujících pro USG, která usnadňuje oceňování a provádění zákazníkova příkazů.

Výchozí

Obecně řečeno: porušení kontraktu.

Odpisy

Propad či pokles hodnoty měny vzhledem k tržním silám.

Hloubka trhu

Měřítko disponibilního objemu pro transakční účely a pro konkrétní měnový pár ve specifickém časovém okamžiku.

Podrobnosti

Veškeré informace potřebné k dokončení devizové transakce, tj. název, kurs a datumy.

Devalvace

Záměrná úprava měny směrem dolů, a to oproti její pevné paritě či pásmům, standardně iniciovaná formálním vyhlášením, které učiní příslušná země.

Diskreční příjem

Čistá hodnota daňové povinnosti a povinnosti fixních osobních výdajů.

DM, Dánsko

Německá marka.

Domácí sazby

Úrokové sazby platné pro vklady v zemi původu.

Odrážka dolů

Prodej cenného papíru (obvykle ekvity či akcie) za nižší než předešlou cenu.

[ TOP ]

E

Odlehčení

Pokles úrokových sazeb iniciovaný centrální bankou.

ECU

Evropská měnová jednotka.

Obousměrný trh

Používá se na eurovém mezibankovním depozitním trhu, kde jsou po určitou konkrétní dobu stejné jak nabídkové, tak i poptávkové sazby.

Účet Escrow

Peníze uložené u USG jsou uloženy na escrow účtu vedeném u HSBC Bank USA, NA. Účet je pojištěn pojišťovnou FDIC.

Euro

Směnná měna Evropské unie.

Euro sazby

Úrokové sazby kotované pro euro měny za specifická období.

Euro měna

Měna uložená mimo zemi svého původu.

Eurodolary

US dolary uložené v bance (americké nebo neamerické) se sídlem mimo USA.

Evropská unie

Skupina dříve známá jako Evropské společenství

Okno s upozorněními na dění

USG okno se sumarizací transakcí provedených na klientově účtu v průběhu pracovního dne.

Vklady převyšující marži

Peníze uložené u USG, které se nepoužívají pro marži proti stávajícímu otevřenému účtu.

Burza

Fyzické místo obchodování s instrumenty, které se zde často regulují. Příklady: New York Stock Exchange a London Stock Exchange.

Burzovní regulace

Systém regulování pohybů měny mezi zeměmi. Prostředky zahrnují licencování více měn, kvót, aukcí, limitů, odvodů a přirážek.

Exoticky

Ne tak běžně obchodovaná měna

[ TOP ]

F

Rychlý trh

Rychlý pohyb cen či sazeb na trhu zapříčiněný nevyvážeností podmínek poptávky či nabídky ze strany kupujících a/nebo prodejců. Za těchto okolností nemusí být ceny a sazby pohotově k dispozici klientům, dokud nedojde k obnově spořádaných tržních poměrů.

Sazba Fed fondů

Krátkodobá (přesnoční) sazba, kterou vyhlásí federální rezervní banka, sloužící k uskutečňování peněžní strategie a ovlivňující změny v nabídce peněz k usnadnění změny na úrovni hospodářských aktivit v USA.

Fed fondy

Hotovostní zůstatky, které banky drží u své federální rezervní banky.

Fed

Federální rezervní banka USA.

Federal Open Market Committee

Též známý jako FOMC. Komitét jednotlivců, který udává směr rozvoje peněžní strategie USA. FOMC je přímo odpovědný za vyhlašování sazby federálních fondů a diskontní sazby. Obě sazby mají vliv jako regulující růstu hladin peněžní nabídky a úroveň hospodářských aktivit v USA.

Federal Reserve Board

Komise Federálního rezervního systému, kterou na 14leté období jmenuje prezident USA. Jeden její člen je na 4 roky ustanoven předsedou.

Federální rezervní systém

Centrální bankovní systém USA obsahující 12 federálních rezervních bank majících pod kontrolou příslušných 12 okrsků spadajících pod Federal Reserve Board. Členství ve Fed je povinné pro banky zřízené kontrolorem měny a volitelné pro státem zřízené banky.

Plnit či splněno

Obchod, který byl na základě zákazníkova příkazu uskutečněn ve prospěch zákazníkova účtu. Jednou vyplněný příkaz již nemůže zákazník zrušit, upravit ani od něho odstoupit.

Pevná kotace

Slovně vyjádřená cena uvedená na žádost o pevnou sazbu, při které je kotující strana ochotna uskutečnit obchod za částku přiměřenou pro vyrovnání spotu.

Fiskální politika

Použití zdanění jako nástroje při implementaci peněžní politiky.

Pevné termíny

Měsíční kalendářní termíny, podobné spotu. Neexistují žádné výjimky. Podrobný popis naleznete pod nadpisem Hodnotové termíny.

Pevný směnný kurs

Oficiální kurs stanovený peněžními orgány. Často se stává, že i pevný směnný kurs umožňuje kolísání uvnitř určitého pásma.

Zafixování

Způsob určování kursů: obvykle nalezením kursu,, který zajišťuje vyváženost mezi kupujícími a prodejci. K takovémuto procesu dochází buď jednou nebo dvakrát denně ve stanovených časech. Používá se pro některé měny, zvláště ke stanovení turistických kursů.

Plovoucí směnný kurs

Směnný kurs, u kterého hodnotu určují tržní síly. Dokonce i plovoucí měny podléhají zásahům peněžních orgánů. Pokud je takováto aktivita častá, plovák se nazývá 'špinavým'.

FOMC

Federal Open Market Committee: komitét, který vytyčuje cíle nabídky peněz v USA, jichž má být vesměs dosahováno prostřednictvím úrokových sazeb Fed ap.

Devizy

Termín 'devizy' všeobecně znamená mimoburzovní obchodování v zahraniční měně. Může také znamenat obchodování měn směnou, tedy např. IMM na burze Chicago Mercantile Exchange.

USG neprovádí fyzické dodávky cizí měny na zahraniční bankovní účty.

Forex

Forex je populární zkratkou výrazu Foreign Exchange a obecně se jím rozumí mimoburzovní obchodování v cizí měně.

Dopředný obchod

Obchod s hodnotovým dnem následujícím po spot hodnotovém dni.

Dopředu/Dopředu

Obchod typu dopředu/dopředu je ten, ve kterém jeho etapy mají hodnotové dny až po aktuálním spot hodnotovém dni.

Dopředný kurs

Dopředné kursy jsou kotovány pomocí dopředných bodů, které představují diferenci mezi dopředným a spot kursem. Dopředný kurs dostanete z aktuálního směnného kursu přičtením/odečtením dopředných bodů k/od směnného kursu.

Zda body odečíst či přičíst, to záleží na rozdílu mezi depozitními kursy pro obě příslušné měny v transakci. O podkladové měně s vyšší úrokovou sazbou se říká, že je v diskontu vůči měně s nižší úrokovou sazbou kotovanou na dopředném trhu. Proto se dopředné body odečtou od spotového kursu. Podobně se o podkladové měně s nižší úrokovou sazbou se říká, že je v prémii, a dopředné body se přičtou k spotovému kursu, čímž vznikne dopředný kurs.

Front Office

Aktivity, které provádí podílník - běžné obchodovací aktivity.

Fundamentální analýzy

Makroekonomické faktory akceptované jako tvořící základ pro relativní hodnotu měny. Řadí se mezi ně inflace, růst, obchodní bilance, vládní deficit a úrokové sazby.

FX

FX je populární akronym pro Foreign Exchange. Termín Foreign Exchange všeobecně znamená mimoburzovní obchodování v zahraniční měně.

[ TOP ]

G

G7

Sedm předním průmyslových zemí: USA, Německo, Japonsko, Francie, Spojené království, Kanada a Itálie.

G10

G7 plus Belgie, Nizozemsko a Švédsko, tedy skupina spojovaná s jednáním IMF. Švýcarsko se někdy zapojí okrajově.

Going Long

Akt zakoupení měnového páru. Tak např. zakoupil-li klient EUR/USD, stane se 'going long' pro euro.

Going Short

Akt prodeje měnového páru. Tak např. prodal-li klient EUR/USD, stane se 'going short' pro euro.

Good Til Cancelled (příkaz GTC)

Specifický pokyn daný makléři, který, na rozdíl od běžné praxe, nevyprší na konci obchodovacího dne, ačkoli standardně pozbývá platnosti na konci obchodovacího měsíce.

GTC

Viz Good Til Cancelled.

[ TOP ]

H

Nabyvatel měnového páru jeho zakoupením.

[ TOP ]

I

Informativní kvóta

Cena tvůrce trhu, která není 'pevná', ani netvoří 'pevnou kotaci'.

Mezibankovní trh

Jedná se o přespultový trh podílníků kteří tržně obchodují devizy mezi sebou navzájem.

Zásah

Nákupní či prodejní akce provedená centrální bankou ve snaze ovlivnit hodnotu její měny. Koordinovaný zásah je společnou akcí několika centrálních bank provedený s cílem ovlivnit hodnotu směnných kursů.

Vnitrodenní pozice

Otevřené pozice provozované USG klientem v rámci dne. Do uzavření obvykle uspořádány do čtverce.

Představení makléře

Fyzická či právnická osoba, která představuje zákazníky skupině USG, často za úhradu, např. poplatek/transakci. Představující makléři nesmějí přijímat od svých klientů fondy s marží.

[ TOP ]

K

Slangové označení novozélandského dolaru.

[ TOP ]

L

Levá strana

Uchopení levé strany obousměrné kvóty, tj. prodej kotované měny.

Páka

Regulace velké národní pozice použitím malého množství kapitálu.

Limit Order

Jedná se o příkaz zákazníka k zakoupení či prodeji specifického množství měnového páru za specifickou, uživatelem nadefinovanou cenu. Limit order není zárukou provedení, ale pouze toho, že - dojde-li provedení - bude to za uvedenou limitní cenu. Všimněte si, že se někdy trh krátce dotkne limitní ceny, ale jen proto, aby se opět okamžitě stáhl z její hladiny, aniž by na ní došlo k transakci o významnějším objemu. Za takových okolností ani nemusel být příkaz Limit proveden a zůstane účinným až do okamžiku, kdy bude možné příkaz provést, příp. do jeho zrušení zákazníkem. Příkaz Limit stanovuje, že je třeba se pokusit o jeho provedení, až trh dosáhne nebo překročí stanovenou limitní cenu. Jakmile je příkaz Limit vydán, nechá se vyčkávat až do dosažení limitní ceny. Jakmile trh dosáhne limitní ceny, nebo jí dokonce překročí, příkaz se aktivuje a podílník USG se pokusí provést příkaz za limitní cenu.

Limitní cena

Cena, kterou specifikuje klient , když vstupuje do příkazu Limit.

Likvidní

Stav trhu, kdy je na něm k dispozici dostatečný objem ke koupi či prodeji.

Likvidace

Jakákoli transakce, kterou se vyprodá či uzavře předtím založená pozice.

Likvidační úroveň

Úroveň hodnoty účtu, která iniciuje likvidaci všech otevřených pozic klienta za nejlepší cenu nebo směnný kurs, jaký je zrovna k dispozici. Likvidace nastává, když hodnota účtu nestačí k udržení aktuálních otevřených pozic. Klient může zabránit likvidaci vložením další marže na účet nebo vyprodáním stávajících otevřených pozic.

Likvidita

Termín k označení velikosti objemu, který je v daném okamžiku k dispozici ke koupi či prodeji.

Long

Termín k označení klienta, který otevřel novou pozici zakoupením měnového páru.

Ztráta přesahující jeho maržový vklad

Situace, kdy klienti mohou ztratit více, než činí marže, kterou původně zastavili, aby mohli otevřít a udržet určitou pozici.

[ TOP ]

M

Udržovací marže

Minimální marže, kterou musí investor držet u USG, aby udržel otevřenou pozici.

Margin Call

Požadavek na další fondy, které je třeba uložit na maržový účet pro splnění požadavků na marži vzhledem k nepříznivým pohybům směnného kursu.

Marže

Úhrnná částka hotovosti zákazníka daná zástavou proti úhrnným otevřeným pozicím. Zastavená marže je funkcí maximálního poměru finančních pák pro obchodování. Čím vyšší finanční páka, tím nižší je zastavená marže. Čím nižší finanční páka, tím vyšší je marže potřebná k přenesení pozice.

Matematicky: Marže = částka otevřené pozice/maximální poměr fin. pák pro obchodování Např. pozice USD/CHF USD 100 000 si při max. poměru fin. pák pro obchodování 50:1 vyžádá marži rovnou 100 000/50 čili USD 2000.

POZN.: Pro výpočet marží pro měnové páry, ve kterých USD NENÍ podkladovou (první) měnou (např. EUR/USD, GBP/USD…) a kříží se (EUR/JPY, GBP/JPY…), je třeba napřed převést částku v protiměně na USD s využitím průměrných směnných kursů.

Příklad: Zákazník nakoupí 1 lot páru EUR/USD, když cena činí 0,9600 9604. Průměrný směnný kurs činí 0,9602. Proto EUR 100 000 se rovná USD 96 020. Poměr finančních pák USD 96 020/50 = USD 1920,40

Mark to Market

Denní úprava účtu, aby pak odrážel nerealizovaný zisk a ztrátu.

Tvůrce trhu

Tvůrce trhu je osoba či firma oprávněná k vytvoření a udržování trhu s určitým instrumentem.

Maximální poměr finančních pák pro obchodování

Finanční páka vyjádřená jako poměr, jež je k dispozici pro otevření nových pozic. Např. poměr finančních pák 50:1 umožní klientovi mít pod kontrolou lot pozici o hodnotě USD 100 000 lot pomocí marže USD 2000 (USD 100 000/50 = USD 2000).

Maximální obchodovací síla

Matematicky: Max. obchodovací síla = Účetní hodnota * Maximální poměr fin. pák pro obchodování.

Pohyblivé průměry

Způsob vyhlazení údajů o nastavené ceně/kursu zohledněním průměrné ceny datového pásma hodnot.

[ TOP ]

N

Diference čistých úrokových sazeb

Rozdíl v úrokových sazbách mezi zeměmi se dvěma různými měnami. Např. činí-li spot/next kurs pro euro 3,25% a spot/next kurs v USA 1,75%, úrokový diferenciál činí 1,50% (3,25% - 1,75% = 1,50%).

Netting

Metoda vyrovnávání, podle které se vyrovnávají rozdíly v obchodovaných měnách při uzávěrce.

[ TOP ]

O

Příkaz OCO (One Cancels the Other Order)

Jedná se o kombinaci dvou současně nastavených příkazů: stop a limit, přičemž provedením jednoho se druhý zruší. Např. OCO lze vydat za účelem uzavření stávající pozice, a to buď s limitem (vezmi profit), nebo s ochrannou zarážkou (stop ztrátě).

Offer

Cena, za kterou je podílník ochoten prodat. Offer se také nazývá ask čili ask cena.

Nabídnutý trh

Dočasná situace, kdy poptávky převyšují nabídky.

Old Lady

Old Lady z ulice Threadneedle Street: termín pro Bank of England, centrální banku Spojeného království.

Omnibus účet

Účet, který jeden makléř udržuje u druhého, na kterém jsou všechny účty toho prvního zkombinovány a přenášeny pouze na jeho jméno, nikoli designovány samostatně.

Otevřená pozice

Rozdíl mezi aktivy a pasivy konkrétní země. Při výpočtu v podkladové měně jej lze měřit ve vztahu k určité měně nebo k pozici všech měn.

Okno otevřené pozice

USG okno, ve kterém se zobrazují všechny otevřené aktuální pozice klienta.

Příkaz(y)

Klientovy pokyny dávané elektronicky přes internetovou obchodovací platformu USG, slovně nebo přes elektronickou chatovou aplikaci, např. DirectDealer, k uzavření specifického devizového kontraktu s USG zakoupením či prodejem měnového páru, a to ihned nebo v době, kdy cena splní klientovy specifické požadavky.

OTC Margined Foreign Exchange

Přespultové (mimoburzovní) devizové trhy, na kterých jejich účastníci, např. USG a její zákazníci, uzavírají privátně vyjednané kontrakty nebo transakce, a to přímo mezi sebou navzájem, pokud je pro ně potřebná marže uložena a zastavena proti nevyřešeným pozicím.

Přesnoční

Obchod z jednoho dne na příští pracovní den.

[ TOP ]

P

Pip

Nejmenší míra pohybu určitého devizového kursu.

Zpráva o čekajících příkazech

Ze zprávy o čekajících příkazech budou zřejmé všechny čekající příkazy, které klient zadal v uživatelem specifikovaných dnech, ať už takový čekající příkaz již byl, nebo nebyl proveden. Jakýkoli čekající příkaz, který klient zrušil, bude i tak zobrazen, aby měl klient k dispozici úplnou auditní stopu svých příkazů.

Okno čekajících příkazů

Okno USG, ve kterém se zobrazí všechny nevyřízené příkazy, stále ještě čekající. Před pokusem o uzavření USG tato aplikace upozorní klienta na jakékoli případně ještě nevyřízené příkazy. Takovéto příkazy zůstanou zde, a to i když se klient odhlásí. Avšak lze je provést, když je klient off-line.

Pozice

Na čisté hodnoty přepočtené celkové závazky v dané měně. Pozice může být buď plochá, nebo čtvercová (bez expozice), dlouhá, (více měn zakoupeno než prodáno) nebo krátká (více měn prodáno než zakoupeno).

Principal

Podílník, která nakupuje či prodává akcie na svůj vlastní účet.

Inkasování profitu

Rozvinutí pozice pro realizaci zisku.

[ TOP ]

Q

Quote

Skládá se z nabídky a žádá měnový pár.

Quote panel

Jedná se o úsek USG okna, ve kterém se zobrazují quotes pro hlavní měny a kříže a které skýtá přístup ke grafům USG.

[ TOP ]

R

Rozsah

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou položky future, zaznamenaný během dané obchodní seance.

Výše

Cena jedné měny vyjádřená jinou měnou, standardně vůči USD.

Realizovaný P/L

Zisk a ztráta z uzavřených pozic.

Regulovaný trh

Trh, který je regulován, obvykle vládní agenturou, která vydává směrnice a restriktivní opatření na ochranu investorů.

Okno Reports (zpráv)

Okno USG, ze kterého má klient přístup k různým zprávám o stavu účtů, které podrobně vykazují jeho aktivity. Existuje 5 různých zpráv, z nichž všechny si může klient zákaznicky uzpůsobit pro specifické období. Jedná se o historii obchodování, historii čekajících příkazů, historii účtů, historii seancí a výpisy z účtů.

Bod a hladina rezistence

Cena, kterou techničtí analytici vyhodnotí jako cenu, která obvykle zastaví pohyb devizového kursu, aby se dále nezvyšoval. V případě narušení hladiny rezistence dospěje technik k závěru, že pohyb ceny instrumentu bude i nadále narůstat.

Pravá strana

Odpovídá ask či offer cenně devizového kursu. Např. při ceně 0,9630 - 0,9635 činí pravá strana 0,9635. Pravá strana je ta strana, za kterou by klient koupil.

Rizikový kapitál

Částka peněz, kterou je klient ochoten riskovat, která by ani v případě její ztráty nezpůsobila klientovi žádné nepřípustné potíže.

Rollover

Na konci každého pracovního dne USG automaticky převede či swapuje všechny stávající otevřené pozice do příštího spot dne. Tato mechanika vlastně zahrnuje současné uzavření některé stávající pozice a otevření nové spot pozice. USG upraví debetní či kreditní stranu účtu podle rozdílu úrokových sazeb mezi podkladovou a protiměnou a podle klientovy pozice. Např. v případě long klienta s měnovým párem, jehož podkladová měna je vyšší než protiměna, klient vydělá za pozice držené přes noc. V opačném případě bude klientův účet zatížen vzhledem k rozdílu v diferenciálu úrokových sazeb. Základní úvaha je, že je-li klient long s výnosnější měnou, měl by vyzískat ze své schopnosti investovat a vydělat přes noc vyšší výnos, než činí částka, kterou by musel zaplatit, aby byl short s méně výnosnou měnou.

Rollover (převodní) kredit

Kredit (co do podkladové měny) připsaný na klientův účet, který je long (dlouho) měnou s vyšším výnosem přes noc.

Rollover (převodní) debet

Debet odepsaný z klientova účtu, který je dlouho měnou s nižším výnosem přes noc.

Provozování pozice

Akt udržování otevřených pozic v naději na spekulativní zisk.

[ TOP ]

S

Transakce stejného dne

Transakce splatná v den jejího uskutečnění.

Prodejní limit

Specifikuje nejnižší cenu, za kterou lze uskutečnit prodej podkladové měny z měnového páru. Limitní cena uvedená v sell limit příkazu by měla ležet NAD aktuální cenou poptávky po podílovém obchodu.

Sell Stop

Sell stop je stop příkaz, který se klade POD aktuální poptávkovou cenu pro obchodování, ale k jeho aktivaci nedojde, dokud poptávková cena trhu na/pod stop cenu. Jakmile dojde k jeho spuštění, stane se sell stop příkaz tržním příkazem k prodeji za aktuální tržní cenu.

Datum výpisu

Den, do kterého musí být provedený příkaz uhrazen převodem instrumentů či měn a fondů mezi kupujícím a prodejcem.

Short

Vlastnění otevřené pozice, která byla vytvořena prodejem měny. Prodal-li klient EUR/USD, má se o něm za to, že je 'short' z pohledu měnového páru (prodal podkladovou měnu). Koupil-li klient EUR/USD, je 'long' z pohledu měnového páru, ale 'short' z pohledu měny USD. Devizové transakce předpokládají stav 'long' u jedné měny a 'short' u druhé.

Short Pokrytí

Nákupy pro rozvinutí krátké pozice konkrétního měnového páru

Sofistikovaný devizový investor

Investor s dostatečnými znalostmi/zkušenostmi a/nebo kapitálovým krytím pro obchodování na devizovém trhu. Investor se musí sám rozhodnout, zda je Forex vhodným investičním vozidlem pro splnění jeho cílů.

Nejlepší riziko

(1) Riziko neplnění ze suverénní půjčky;
(2) Riziko přivlastnění aktiv držených v cizí zemi.

Spekulativní

Devizové obchodování je spekulativní v tom, že neexistuje žádná záruka, že takové investování vynese nějaké peníze. Existují i podmínky, ze kterých může klient ztratit celou svou vloženou marži, což činí FX obchodování vysoce spekulativním. Ti, kteří obchodují devizy by měli riskovat jen takový kapitál (známý jako rizikový kapitál), který v případě ztráty nezpůsobí klientovi přemíru těžkostí.

Spotová kniha

Okno se spotovou USG knihou ukazuje nevyřízené přesnoční pozice klienta, obchody, které byly uskutečněny v průběhu dne, a klientovy stávající otevřené pozice. Navíc okno uvádí relevantní informace o položkách uvedených pod jednotlivými odstavci, včetně kursu takového obchodu, jeho aktuální hodnoty, aktuálního označení tržního kursu, poměr P/L, čas uskutečnění obchodu atd.

Spot

Spot čili spotové datum se týká hodnotového data spotové transakce - dva pracovní dny ode dne uskutečnění obchodu. Pokud připadne na bankovní svátky, víkendové dny či jakékoli jiné dny, ve kterých jsou banky v zemích s měnami z měnového páru zavřeny, bude spotové datum posunuto dopředu na další hodnotový den, ve který opět tyto banky otevřou. V případě US dolaru vs. kanadský dolar se za spotový den považuje první pracovní den dopředu ode dne obchodu.

Spotová cena/kurs

Cena, ze kterou je měnový pár aktuálně obchodován na spotovém trhu.

Základ spotové úhrady

Standardní vypořádací postup pro devizové transakce, který klade hodnotový den 2 pracovní dny dopředu ode dne obchodu (viz Spot).

Rozdíl

Rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou pro cenu devizy.

Čtverec

Stav vyváženosti klientových koupí a prodejů za nepřítomnosti jakékoli otevřené pozice.

Squawk Box (skuhráček)

K mobilnímu telefonu připojený reproduktor často používaný u obchodovacích pultů makléřů.

Sterling

Britská libra, jinak známá jako 'cable'.

Příkaz stop-loss

Specifický, klientem zadaný příkaz k vyprodání pozice, pokud se cena pohne opačným směrem vůči této pozici o určitý počet pipů. Ve většině případů se stop příkazy provádějí, jakmile trh dosáhne klientem stanovené úrovně stop-ceny nebo ji překročí. Ihned po vydání bude stop příkaz držen ve vyčkávacím stavu, a to až do dosažení stop ceny. Stop příkazy mohou být použity k výprodeji pozice (stop loss), k reverzaci pozice či otevření nové pozice. Nejběžnější způsob použití je na ochranu stávající pozice (omezením ztrát či ochranou nerealizovaných zisků). Jakmile trh dosáhne limitní ceny, nebo jí dokonce překročí, příkaz se aktivuje (spustí) a USG provede příkaz za další cenu k dispozici. Na rozdíl od limit příkazu není stop příkaz zárukou provedení za stop cenu. Tržní podmínky včetně volatility a chybějícího objemu mohou způsobit provedení stop příkazu za cenu jinou než z příkazu.

Hladina stop ceny

Klientem zadaná cena, kterou se aktivuje stop-loss příkaz.

Sweep/Sweeping

Pokud má USG klient P/L v jiné měně než US dolarech, musí být poměr P/L převeden na US dolary na konci každého pracovního dne, a to směnným kursem, který toho času převládá (známým jako převodní kurs). Tento proces se nazývá sweeping. Všimněte si, že hodnota klientova účtu může poněkud kolísat (nahoru či dolů) stejně jako směnný kurs se změnami ziskové a ztrátové měny. Tento stav trvá až do provedení sweepingu P/L. Má-li např. klient zisk v jenech, pak vzroste-li hodnota jenu po uzavření pozice, ale ještě před sweepingem příslušného profitu na dolary, změní se hodnota účtu. Toto změna postihne pouze poměr zisk/ztráty, a tak bude její účinek minimální.

SWIFT

Society for World-wide Inter-bank Telecommunications je společnost se sídlem v Belgii, která zajišťuje globální elektronickou síť pro úhrady většiny devizových transakcí. Tato společnost má rovněž na starost standardizaci kódů měn používaných pro potvrzovací a identifikační účely (např. USD = US dolary, EUR = euro, JPY = japonský jen).

Swissy

Tržní slang pro švýcarský frank.

[ TOP ]

T

Technická korekce

Úprava ceny nevycházející z nálad na trhu, ale s technických faktorů, tedy např. objemu a grafů.

Tenký trh

Tržní podmínka, za které objem k obchodování a likvidita jsou nízké a nabídkové a poptávkové quoty jsou obvykle širší než obvykle.

Zaškrtnutí

Minimální změna ceny, ať nahoru či dolů.

Zítra příští (Tom Next)

Současný nákup měny za dodávku následujícího dne a prodej za spotový den a naopak.

Obchodní den

Den, ve který dojde k obchodu.

Přebytek/deficit marže z obchodování

Zbývající fondy, vůči kterým může zákazník otevřít nové pozice nebo zvýšit množství stávajících pozic = marže hodnoty účtu. Je to funkce velikosti pozice a zisku a ztrát ze stávající pozice. Je to graficky znázorněno jako vršek žluté úrovně na monitoru USG marží.

Obchodovací platformy

Softwarová aplikace, ve které může klient dát příkaz k transakci, která má být provedena jeho jménem. Obchodník USG a MetaTrader jsou příkladem obchodovacích platforem.

Den transakce

Den, ve který dojde k obchodu.

Transakce

Nákup a prodej devizových částek vzešlých z provedení příkazu.

Obousměrný quote

Když podílník kotuje zákazníkovi nabídkovou a poptávkovou cenu za devizové transakce.

[ TOP ]

U

Nezakrytá pozice

Jiný termín pro otevřenou pozici.

Nerealizované P/L

Nerealizované P/L představují zisk a ztráty v reálném čase z aktuálních otevřených pozic při daných aktuálních směnných kursech. POZN.: Nerealizované P/L se vypočtou z ceny, kterou by klient potřeboval, aby mohl dále obchodovat za účelem likvidace pozice. Kdyby např. byl klient long EUR/USD, pak by potřeboval prodat za nabídkovou stranu aktuálního trhu. P/L je nerealizovaný dokud nedojde k výprodeji příslušné pozice. P/L pak budou přičteny k nebo odečteny od vkladové hotovosti, čímž vznikne nová částka vkladové hotovosti.

Tik nahoru

Transakce provedená za vyšší cenu než předchozí transakce.

US dolar

Legální nabídkové řízení Spojených států amerických.

Demo obchodovací platforma USG

USG udržuje demo obchodovací platformu, která je naprosto věrnou replikou internetové obchodovací platformy USG, kterou používají autorizovaní klienti USG ke vkládání kontraktů na nákup a prodej deviz od USG. Tato demo obchodovací platforma umožňuje potenciálním klientům USG zvyknout si na skutečnou obchodovací platformu, její funkce a charakteristiky, aniž by riskovali svůj kapitál uskutečňováním smluvně sjednaných obchodů. Jelikož tato platforma nezahrnuje skutečné obchody ani kontrakty, případné zisky a ztráty vznikající používáním této platformy nenarůstají, ani nezakládají platební povinnost demo zákazníka. Slouží ve striktním smyslu pouze demonstračním účelům.

Internetová obchodovací platforma USG

Softwarová aplikace, kterou používají autorizovaní zákazníci USG ke kontrahování devizových transakcí pro spekulativní účely, když předvídají směr pohybu měn. Také se jí říká prostě jen USG. Jakékoli transakce provedené na internetové obchodní platformě USG jsou právně závaznými kontrakty, za které klient zodpovídá stejně jako za smlouvu se zákazníkem a další jemu předložené a jím podepsané dokumenty.

Lišta a menu USG

Lišta tvořící součást USG okna. Klientovi umožňuje formátování a nastavování polohy různých USG oken a přístup do nich, včetně oken pro zákaznické zprávy, oken s grafy, okna se spotovou knihou atd. Také klientovi zpřístupňuje nápověďové okno USG.

Prohlášení společnosti USG o rizicích

USG Risk Disclosure stručně uvádí rizika spojená s otevřením účtu u USG. Všichni klienti s finančním podílem na USG jsou povinni přečíst si a podepsat tento dokument, aby si mohli otevřít účet.

Lišta USG Title

Lišta na vrchu USG okna udává číslo verze USG a jsou na ní zobrazené hodiny světových časů.

Ikonky na liště nástrojů USG

Ikonky automaticky zobrazované v USB okně, které umožňují uživateli přístup k oknům Event Notification, Account Status, Open Position, Pending Orders, Spot Book a Help pouze na jedno kliknutí.

USG okno

Termín sloužící k popisu celé plochy na obrazovce klientova počítače, která je domovskou pro všechna ostatní USG okna. Ta umožňují klientovi monitorovat pozice, zisk a ztráty, čekající příkazy, spotovou knihu, okno s grafy atd.

[ TOP ]

V

Hodnotový den

Pro účely burzovních kontraktů se jedná o den, ve který si příslušné dvě smluvní strany vymění zakoupené/prodané měny. Kompletní popis naleznete v kapitole o obchodování. U spotových transakcí je tento den posunut o dva bankovní dny dopředu v zemi banky poskytující kotace určující spotový hodnotový den. Jediná výjimka z tohoto obecného pravidla nastává, když spotový den v kotačním centru koinciduje s bankovními svátky v zemi či zemích, které ony cizí měny používají. Hodnotový den se pak posune o jeden den dopředu. Tazatel je strana, která se musí ujistit o tom, zda její spotový den koinciduje se dnem, který uplatňuje respondent. Splatnost měsíce dopředu musí připadnout na odpovídající den příslušného kalendářního měsíce. Pokud jednoměsíční termín připadne v jednom z center na nebankovní den, pak bude operativním dnem příští pracovní den, který je společný oběma. Úprava splatnosti pro konkrétní měsíc neovlivní ostatní splatnosti. Ty budou i nadále připadat na původní odpovídající datum, pokud splňují požadavek na zahájení dne. Pokud poslední spotový den připadne na poslední pracovní den v měsíci, budou dny dopředu odpovídat tomuto datu tím, že jejich splatnost také připadne na poslední pracovní den. Viz též datum splatnosti.

[ TOP ]

W

Pracovní den

Jakýkoli den jiný než sobota a neděle, ve který jsou komerční banky otevřeny pro byznys v hlavním finančním centru země, na jejíž měnu došlo k zaujetí pozice.

[ TOP ]
O nás
Platformy
Typy účtů
Tržní nástroje
Vzdělávací centrum
Partneři a spolupracovníci